Gentaş YK Başkanı Orhan Kahraman’la Gentaş’ın dünü ve bugünü üzerine bir söyleşi:

Mobilya Dekorasyon Dergisi - Mobilya Dekorasyon - Dergi - Yayın - İletişim - Dergi

Gentaş YK Başkanı Orhan Kahraman’la Gentaş’ın dünü ve bugünü üzerine bir söyleşi:

07-07-2018
Gentaş YK Başkanı Orhan Kahraman’la Gentaş’ın dünü ve bugünü üzerine bir söyleşi:
"Türkiye Yatırımlarımızı Artıracak, Tesis Yenileme veProses İyileştirme Üzerine Çalışacağız"Gentaş Grup CEO’su ve Gentaş YK. Başkanı, Orhan Kahraman ile Gentaş’a ve sektöre dair konuştuk. "Gentaş; sektöründe birçok yeniliğe öncülük etmiş, hedefini büyük koyarak dünya markası olmak için gerekli adımları zamanında atmış ve global bir oyuncu olabilmeyi başarmıştır." diyen Kahraman, bugün AR-GE’ye verdikleri önem ve yaptıkları yatırımlar sayesinde laminat üretiminde birçok yeniliği sektöre kazandırmada öncü olduklarının altını çizdi.

Gentas?'ın kurulus?undan bugu?ne go?sterdig?i gelis?imden bahsedebilir misiniz? 

Gentas? 70'li yılların bas?ında yurt dıs?ındaki emekc?ilerimizin birikimleri ile u?lkelerine yatırım yapma arzularıyla kurulmus? bir s?irkettir. O do?nemde Almanya'da kurulu Werzalit s?irketinin Tu?rkiye'de bo?yle bir yatırıma ilgi duyması ve lisans verme isteg?iyle projeyi orda takip eden yurttas?larımızdan birisinin Mengen bag?ı ile kurulmus?tur. O do?nemin Mengen belediye bas?kanının bedelsiz yer o?nermesiyle, cog?rafyanın da ham madde bakımından zenginlig?i yatırımın Mengen'de yapılmasına vesile olmus?tur. 

90'lı yılların bas?ında girmis? oldug?u ekonomik sıkıntılar sebebiyle o?zelles?tirilmesine karar verilen Gentas?'ın ailemizin de ic?inde bulundug?u bir konsorsiyum tarafından c?og?unluk hisseleri satın alınmıs?tır. 

Aileniz bu giris?ime nasıl karar verdi? 

Yo?netim Kurulu Bas?kanımız Ahmet Kahraman o yıllarda orman u?ru?nleri sekto?ru?nde birc?ok firmanın u?ru?nlerinin toptan ve perakende ticaretini yapmaktaydı. U?ru?nlerini dag?ıttıg?ı firmalardan birisi de Gentas? idi, o yıllarda Gentas? u?ru?nlerini tu?m I?c? Anadolu'ya dag?ıtarak u?st u?ste en bu?yu?k bayi olabilme bas?arısını go?stermis?tir. 

Gentas?'ın o do?nemde ic?ine du?s?mu?s? oldug?u ekonomik sorunlardan dolayı 1992 yılında Kalkınma Bankası sahip oldug?u hisseleri satma kararı verir. Ahmet Kahraman, Gentas?'ın dog?ru ellerde sorunlarını as?abileceg?ini du?s?u?nerek ailemizin de ic?inde bulundug?u Bolulu is? adamlarından bir konsorsiyum kurarak hisseleri devraldı ve Gentas?'la birlikte ailemizin sanayicilik seru?veni bas?ladı. 

Sekto?ru?nu?zde farklı ve yeni olarak neler yapıyorsunuz? 

C?ok gu?zel bir konuya temas ettiniz. Gentas?, sekto?ru?nde birc?ok yenilig?e o?ncu?lu?k yapmıs?, hedefini bu?yu?k koyarak du?nya markası olmak ic?in gerekli adımları zamanında atmıs? ve global bir oyuncu olabilmeyi bas?armıs?tır.  Bugu?n AR-GE'ye verdig?i o?nem ve yaptıg?ı yatırımlar sayesinde dekoratif laminat u?retiminde birc?ok yenilig?i sekto?re kazandırmada o?ncu? olmus?tur. 

Nasıl bir istis?are mekanizmanız var? Karar alma politikanızdan bahseder misiniz? 

Gerek kurumsal yo?netim ilkelerine olan bag?lılıg?ımız gerekse istis?arenin getirisine olan inancımız bu mekanizmaları kurmamızda ve c?alıs?tırmamızda en bu?yu?k etkenlerdir. S?irketimizde hem yo?netim kurulumuz hem de icra kurulumuz, gerek u?yeleri gerekse dıs?arıdan danıs?manlarımız ile du?zenli bir s?ekilde toplanarak s?irketimizin is?leyis? mekanizmalarını c?alıs?tırmaktadır. Hızlı karar alabilme o?nemli o?zelliklerimizden bir tanesidir. Bildig?iniz u?zere ic?ine girmis? oldug?umuz dijital c?ag?, her s?eyin c?ok daha hızlı deg?is?tig?i bir ortam olus?turmakta ve dolayısıyla bu deg?is?ime ayak uydurabilmek de hızlı karar alabilmeye dayanmaktadır. Bunun en bu?yu?k riski ise hatalı karardır. O?nlemi ise istis?are ve dog?ru takım kurabilmektir. 

Yeni do?nem ajandanızda o?ne c?ıkan en o?nemli bas?lıklar nelerdir? 

Ac?ık so?ylemek gerekirse c?ok saatlik ajanda yapan birisi deg?ilim. Biliyorsunuz Ekonomi Bakanlıg?ı Turquality adı altında Tu?rkiye'nin du?nyaya ac?ılan markalarını desteklemek ve c?og?altmak ic?in bir program bas?lattı. Gentas? sekto?ru?nde bu programa da?hil olabilen ilk s?irketlerden bir tanesidir. 

Gentas?'ın yeni bu?yu?me stratejisinde neler var? 

Gentas? 1998 yılında c?ıktıg?ı dekoratif laminat u?retiminde bugu?n du?nyanın ilk 10 bu?yu?k u?reticisi arasına girebilmeyi bas?armıs?tır. O?nu?mu?zdeki su?rec?te ana stratejilerimizden bir tanesi marka bilinirlig?ini ve portfo?yu?mu?zdeki katma deg?erli u?ru?nleri artırarak mevcut kapasitelerimizi daha deg?erli u?ru?nlere yo?nelterek bir bu?yu?me stratejisi izlemek olacaktır. Tu?rkiye yatırımlarımızı artıracak, tesis yenileme ve proses iyiles?tirme u?zerine c?alıs?acag?ız.  
5 yıllık yatırım planlarınızdan kısaca bahseder misiniz? 

Gentas? olarak bu sekto?rde u?lkemizde yeterli u?retim kapasitesine ulas?tıg?ımızı du?s?u?nu?yoruz. Bundan sonraki su?rec?te Tu?rkiye'deki yatırımlarımız daha c?ok tesis yenileme ve proses iyiles?tirme u?zerine olmakla beraber I?talya yatırımımızı takiben du?nyada farklı bo?lgeleri de takibe almıs? bulunuyoruz. 

I?s?tiraklerimizden Gentas? Kimya, Gebze'de du?nyanın en modern rec?ine tesislerinden birisi olmaya aday, farklı sekto?rlere hizmet ve u?ru?n verebileceg?i yaklas?ık 35 milyon TL  yatırım tes?viki c?ıkmıs? bir projeye bas?ladı. Hedefimiz yatırımın o?nu?mu?zdeki 2 yıl ic?erisinde tamamlanarak devreye girmesidir. Zannedersem bu yatırımla konusunda Avrupa'nın en bu?yu?k ve modern tesislerinden birisi olacaktır. 

Yine bag?lı ortaklıklarımızdan GBS s?irketimiz, yaklas?ık 10 milyon TL'lik bir yatırımla mevcut kapasiteye ilave bir laminat u?retim hattı yatırımına devam etmekte olup hattın bu yıl sonu devreye alınması planlanmıs?tır. 

Dig?er bir is?tirakimiz Genpaz AS? ise Ankara  Akyurt'ta yaklas?ık 15 milyon TL'lik bir  yatırım ile eg?itim ve okul donanımları u?retimi  konusunda yatırımını 2018 yılı ortalarında  devreye almak u?zere c?alıs?malarına devam etmektedir.

Mobilya sekto?ru?ndeki deg?is?imler sizin sekto?ru?nu?zu? nasıl etkiliyor? 

U?lkemiz, ag?ac? bazlı panel u?retimi konusunda son 10 yıl ic?erisinde gerc?eklesen yatırımlarla du?nyada zirveye oturmus? durumdadır. Bunu takiben yan sanayilerin de yatırımlarla gelis?mesi Tu?rkiye'de mobilya sekto?ru?nu?n o?nu?nu? hızla ac?maktadır. Halen o?nu?nde o?zellikle ihracata dayalı bu?yu?k bir bu?yu?me potansiyeli olan mobilya sekto?ru?, kalite ve tasarıma daha fazla o?nem vererek gerek markalas?ma gerekse du?nyaya ac?ılma konusunda ciddi bir potansiyele sahiptir. Mobilya sekto?ru?nu?n go?stereceg?i bu?yu?me aynı oranda bizim sekto?ru?mu?zu?n de bu?yu?mesine yol ac?acaktır. Bu sebeple mobilya sekto?ru? ile bizim sekto?ru?mu?zu?n daha ic? ic?e c?alıs?ması bu?yu?k o?nem arz ediyor. 

Mobilya sekto?ru?ndeki deg?is?imler sizin sekto?ru?nu?zu? nasıl etkiliyor? 

U?lkemiz, ag?ac? bazlı panel u?retimi konusunda son 10 yıl ic?erisinde gerc?eklesen yatırımlarla du?nyada zirveye oturmus? durumdadır. Bunu takiben yan sanayilerin de yatırımlarla gelis?mesi Tu?rkiye'de mobilya sekto?ru?nu?n o?nu?nu? hızla ac?maktadır. Halen o?nu?nde o?zellikle ihracata dayalı bu?yu?k bir bu?yu?me potansiyeli olan mobilya sekto?ru?, kalite ve tasarıma daha fazla o?nem vererek gerek markalas?ma gerekse du?nyaya ac?ılma konusunda ciddi bir potansiyele sahiptir. Mobilya sekto?ru?nu?n go?stereceg?i bu?yu?me aynı oranda bizim sekto?ru?mu?zu?n de bu?yu?mesine yol ac?acaktır. Bu sebeple mobilya sekto?ru? ile bizim sekto?ru?mu?zu?n daha ic? ic?e c?alıs?ması bu?yu?k o?nem arz ediyor. 

Sekto?re yo?n veren hedef ve c?alıs?malarınız neler oldu? 

Birc?ok farklı bo?lgeye ihracatımızın olması ve markamızın sekto?ru?nde bir du?nya markası olması, u?lkemizin alanında dikkat c?eken bir merkez haline gelmesine katkı sag?lamıs?tır diye du?s?u?nu?yorum. Sonuc?ta u?lkemizden c?ıkacak her du?nya markası beraberinde ilgiyi ve mu?s?teriyi de u?lkemize c?ekmekte olup bu sayede sekto?r olarak bu?yu?memiz daha da hız kazanmaktadır. 

O?nemli olan sekto?ru?n tu?m oyuncuları olarak rekabetin yanında du?nya pazarından aldıg?ımız payı nasıl el ele verip artırabiliriz fikrine odaklanmamız gerekli diye du?s?u?nu?yorum. 

 I?nsan kaynakları stratejilerinizin en o?nemli uygulamalarından bahseder misiniz? 

En o?nemli stratejimiz, tu?m c?alıs?anlarımızla birlikte bir aile olgusunu yas?amak ve tu?m c?alıs?anlarımızın kendilerini ailenin bir u?yesi gibi hissetmelerini sag?layabilmektir.

C?alıs?anlarınızın motivasyonunu ve kurum aidiyetini nasıl sag?lıyorsunuz? 

Elbette bu?yu?k bir aileyi yo?netmek c?ok ciddi bir sorumluluk. Mutlaka eksiklerimiz ve hatalarımız oluyordur. Ama tu?m c?alıs?anlarımıza kars?ı adil olmak en bu?yu?k sorumlulug?umuz diye du?s?u?nu?yorum. 

Sizin is? modeliniz nasıl? 

Ben, tu?m c?alıs?anlarımızla birlikte bir takım ruhu olus?turmak, hepimizin bu takımın bir parc?ası oldug?unu hissettirmek ve bu oyunda takımın her oyuncusuna ihtiyacımız oldug?u s?uuruyla hareket eden bir yo?netim anlayıs?ına sahibim. 

Babanızdan neler o?g?rendiniz? Ona borc?lu oldug?unuz o?zellig?iniz nedir? 

Babamdan o?g?rendig?im ve ona borc?lu oldug?um en o?nemli o?zellig?im "sabır." Sonrasında da sog?ukkanlı ve tedbirli olmayı bize c?ok iyi o?g?retti. Gec?mis?e do?nu?p bakınca belki ona birc?ok konuda kızdıg?ımız davranıs?ların, aslında bize uyguladıg?ı dog?al bir eg?itim metodu oldug?unu hayata atılınca anladım. Ona c?ok s?ey borc?luyuz ve onun vizyonu bugu?n ailemizin c?ok farklı noktalara gelmesindeki en bu?yu?k etkendir. 

Peki, bu?tu?n bunların is? hayatınıza nasıl bir etkisi oldu? 

Sabırlı ve tedbirli olabilmek bize c?ok s?ey kattı. Orta ve uzun vadeli planlar yapabilmek, bunları adım adım izlemek ve ilerlemek bugu?n s?irketimizi bu konumlara getirebilmemizdeki en bu?yu?k etkenlerden olmus?tur.

Kaynak:Röportaj yazısı Gentaş bünyesinde yayınlanan  a touch to life tarafından, Sn Orhan Kahraman ile yapılan söyleşiden alınmıştır.

yazar

Nesip Uzun

E-bülten için e-posta bırak