AİMSAD Başkanı Mustafa Erol’un 2020 sektör değerlendirmesi

Mobilya Dekorasyon Dergisi - Mobilya Dekorasyon - Dergi - Yayın - İletişim - Dergi

AİMSAD Başkanı Mustafa Erol’un 2020 sektör değerlendirmesi

16-01-2020
AİMSAD Başkanı Mustafa Erol’un 2020 sektör değerlendirmesi
"2020, atılım yılımız olacak"Ağaç işleme makineleri sektörünün 2019 yılını değerlendiren ve 2020 öngörülerini paylaşan AİMSAD Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Erol, "2020 Türkiye için atılım yılı olabilir. Büyüme, 2019’un önüne geçecek. Hem iç pazarda, hem de ihracatta ciddi bir artış yaşayacağız"dedi.

son 5 yılda gerc?ekles?tirdig?i c?alıs?malarla ag?ac? is?leme makineleri sekto?ru?nu?n sesi haline gelen AI?MSAD’ın Yo?netim Kurulu Bas?kanı Mustafa Erol, ag?ac? is?leme makineleri sekto?ru?nu?n 2019 yılını deg?erlendirdi ve 2020 o?ngo?ru?lerini paylas?tı.

2019’un ilk c?eyreg?inin durgun gec?tig?ini so?yleyen Erol, ikin- ci c?eyrekle birlikte is?lerin ac?ıldıg?ını, 2020’de ise sekto?ru?n atılım yapacag?ını dile getirdi. Sekto?ru?n bu?yu?mesinin 2019’un o?nu?ne gec?eceg?ini belirten Erol hem ic? pazarda, hem de ihracatta ciddi bir artıs? yas?anacag?ını kaydetti.

2019 yılında ilk c?eyreg?in durgun gec?tig?ini so?yleyen Erol, “Tabi o?ncesinde 2018 c?ok zor bir sene oldu. I?c? pazarın ins?a- at sekto?ru?ndeki durgunluktan etkilenmesi ve firmaların ih- racata yo?nelik c?aba ic?ine girmesiyle gec?ti. 2019’un ilk c?ey- reg?i de Tu?rkiye’de durgundu. I?kinci c?eyrekte, bir miktar pi- yasaların da ko?tu?den iyiye dog?ru ivmelenmesinden dolayı is?ler ac?ıldı. U?c?u?ncu? c?eyrekte nispeten faizlerin dedu?s?me- siyle, beklemedig?imiz s?ekilde iyi bir yıl gec?irdik. O?zellikle Woodtech fuarı, bizim ic?in ic? piyasanın go?stergesiydi; iyi bir fuar gec?tig?ini go?rdu?k. I?c? piyasada da talepler, ihracatın da etkisiyle arttı. C?u?nku? mobilya sekto?ru? de ic? piyasada bir is? olmadıg?ı ic?in, yurt dıs?ına ihracat yapmak amacıyla kaliteli makineler kullanmak zorunda. 2018 krizi insanları ihracata yo?nlendirdi. Firmalar olan pazarlardan ziyade, yeni hedef

MOB‹LYA DEKORASYON Dergisi

Say›:156 Ocak - S?ubat 2020

pazarlar belirledi ve bu konuda bas?arılı olundu. Do?rdu?ncu? c?eyrek de fuarın da etkisiyle iyi gec?ti. 2019 yılının geneline baktıg?ımız zaman, ic? pazarı gec?en yıla go?re yu?zde 50 daha iyi bir pozisyonda kapatacag?ız” dedi.

I?lk 10 ayda ithalatın 2 katı ihracat

Ag?ac?is?leme makineleri sekto?ru?nu?n 2019’un ilk 10 ayında toplam ihracatının 79 milyon dolar oldug?unu so?yleyen Mustafa Erol, ithalatın ise 38 milyon dolar du?zeyinde oldu- g?unuifade etti. Erol, en c?ok ihracat yapılan u?lkelerise ise sırasıyla Cezayir, Irak, Romanya, Bulgaristan, Rusya Fede- rasyonu, I?spanya, Polonya, Mısır, Birles?ik Krallık ve Kosova oldu. I?thalatta ise ilk 10’u sırasıyla Almanya, C?in, I?talya, I?s- vic?re, Avusturya,Tayvan, Fransa, Finlandiya, Hindistan ve Gu?ney Kore oldug?unu bildirdi.

‘Amerika ve Gu?ney Asya yeni hedef pazarlar’

2020’nin Tu?rkiye ic?in bir atılım yılı olabileceg?ini belirten Mustafa Erol, deg?is?ik hedef u?lkeler, hic? beklenmeyen ama AI?MSAD ve sekto?rdeki firmaların da c?alıs?tıg?ı u?lkelerin he- def pazar listesine girebileceg?ini ac?ıkladı. Bu pazarlara o?rnek veren Erol, “O?rneg?in Amerika, Vietnam, Endonezya,Malezya gibi Gu?ney Asya u?lkeleri ilgili de c?abalar arttı. Arap u?lkelerinin ihracattaki payı bir miktar du?s?ebilir, kendi ic?le- rindeki kriz nedeniyle. Kuzey Afrika aynen devam edebilir,diye du?s?u?nu?yorum. C?in hala devam eden ku?resel bir oyuncu. Zaten C?in yu?zyılı geliyor, bana go?re. Ama onlar da bir pazar” dedi.

Mobilya sekto?ru?nu?n makine yatırımına ihtiyacı olacak

Tu?rkiye’nin 2020’yi ciddi bir artıyla kapatacag?ını vurgula- yan Erol, oranı tahmin edemedig?ini, hic? beklemedikleri ge- lis?meler yas?andıg?ını aktardı. Siyasi ve jeopolitik durumla- rın iyiye gittig?ine deg?inen Erol, Merkez Bankası’nın faizleri du?s?u?rmesi, dig?er ekonomik go?stergelerin yanı sıra, banka- ların kredi verme is?tahlarının gittikc?e arttıg?ını kaydetti. Bu nedenle ic? pazarda ciddi bir hareketlenme bekledig?ini ifa- de eden Erol, s?o?yle devam etti: “Bizim eg?rimizi kontrol et- tig?imiz yer ins?aat sekto?ru?. I?ns?aat sekto?ru?ndeki her artı ha- reket bize misliyle geri do?nu?yor. Tahminime go?re bu an- lamda da bu?yu?k bir sıc?rama yas?ayacag?ız. Bu?yu?me, 2019’un o?nu?ne kesinlikle gec?er. Hem ic? pazarda, hem de ihracatta ciddi bir artıs? go?receg?iz. Hem do?viz bazlı artıs? yas?ayacag?ız, hem de ic? pazarda. Mobilya firmaları da ihracata yo?neldi ve ciddi alıma gec?mek zorundalar. C?u?nku? 2-3 yıldır yatırım yapmıyorlardı. Bizde de makine parkurları c?ok c?abuk eski- yor. Gu?ncellenmesi gerekiyor, moda c?ok c?abuk deg?is?iyor. Klasik makine sekto?ru? deg?iliz biz. O?nu?mu?zdeki do?nemde de deg?is?ik yu?kselmeler bekliyoruz. 2020 bizim ic?in beklen- tilerin c?ok u?zerinde bir yıl olabilir. Eksi yazacag?ını du?s?u?nmu?yorum.”

‘Avrupa’da ilk 3’e du?nyada ilk 6’ya gireceg?iz’

Tu?rkiye’deki ag?ac? is?leme makineleri sekto?ru?nu?n Avru- pa’daki sıralamalarda rakipleriyle arasında c?ok bu?yu?k fark- lar olmadıg?ını so?yleyen Erol, sekto?r olarak ilk 3’e c?ıkmak ic?in c?abaladıklarını bildirdi. I?talya ve Almanya’dan sonra 3’u?ncu? olmak istediklerini kaydeden Erol, Avrupa’da ilk 3’e gelindig?inde de du?nyada ilk 6’ya gireceklerini, bunu da 2023’e varmadan halledeceklerini aktardı.

AI?MSAD’ın 2020 hedefleri

AI?MSAD’ın 2020 yılında odaklanacag?ı konulardan bahseden Erol, ilk olarak firmaların kurumsallas?ması ve markalas?- ması ic?in bir c?alıs?ma yapabileceklerini, bu konuda bir c?a- lıs?tay olabileceg?ini dile getirdi. Devletin c?ıkartmıs? oldug?u yeni tes?vikler hakkında da u?yelere yo?nelik c?alıs?malar ola- bileceg?ini paylas?an Erol, eg?itimle alakalı dokunus?ları ola- cag?ının altını c?izdi. Ayrıca; “Ko?tu? bir 2018’den geldig?imiz ic?in firmalar c?ok fazla tas?ın altına elini sokmak istemiyor. Ama 2020’de ins?allah onlardan bu konuda c?ok destek ala- cag?ız. C?u?nku? eg?itim bizim birinci en o?nemli kıstasımız. Eli- mizden ne geliyorsa yapmak istiyoruz.“ dedi.

“Yurtdıs?ındaki hedef pazarlar dıs?ındaki kritik pazarlarla il- gili roadshow’lar yapabiliriz. O da ciddi anlamda hem eme- g?imizi, hemvaktimizi alıyor. Bu konuda finansman da ayır- mamız gerekiyor. O da olabilir. Gu?zel bir yıl olacag?ı ic?in der- nek de gu?zel yıllarda gu?zel is?ler yapar” diyerek derneg?in 2020 hedeflerini aktardı.

MOBILYA DEKORASYON Dergisi
Sayi:156 Ocak - Şubat 2020

yazar

Nesip Uzun

E-bülten için e-posta bırak