MEBLE POLSKA 2020 Mobilya Fuarı Şubat ayında

Mobilya Dekorasyon Dergisi - Mobilya Dekorasyon - Dergi - Yayın - İletişim - Dergi

MEBLE POLSKA 2020 Mobilya Fuarı Şubat ayında

18-01-2020
MEBLE POLSKA 2020 Mobilya Fuarı Şubat ayında
Her yıl Mart ayında düzenlenen MEBLE POLSKA fuarı, bu yıl 25-28 Şubat 2020 tarihlerinde Pozna?’da gerçekleşecek. Tarih değişikliği, olayın küresel sahnede artan öneminden kaynaklanmakta. Değişiklik, mobilya alıcılarının bugüne kadar Mart ayında Uzak Doğu’da düzenlenen fuar maratonunu seçen sektörün, Polonya’daki fuarlara katılmasını sağlayacak.

Mobilya Fuarı, du?nyadaki en o?nemli mobilya endu?strisi fuarlarının sec?kin grubunda yer alan Polonya mobilya ihracatını gelis?tirmenin en etkili arac?larından biridir. MEBLE POLSKA, gec?en yıl yaklas?ık 70 u?lkeden mobilya alıcıları ta- rafından ziyaret edildi. Polonya perakende ag?ını temsil eden genis? bir tu?ccarlar grubu- na ek olarak, Poznan fuarını, Avrupa'daki en bu?yu?k satın alma gruplarının ve mobilya zin- ciri mag?azalarının temsilcileri ile birc?ok kı- tadaki mobilya toptancıları ve c?evrimic?i tu?c- carları ziyaret etmektedirler. Bu nedenle, S?ubat 2020'de ziyaretc?i sayısının olag?anu?s- tu? yu?ksek olması bekleniyor. MEBLE POLS- KA 2020 direkto?ru? Jo?zef Szyszka, - Tarih deg?is?iklig?i sayesinde, fuarımıza katılma s?ansı- na sahip olmayan en u?st du?zey mobilya alı- cılarının alıs?veris? ic?in Poznan?'a geleceg?ini c?oktan onayladık - diyor.

Polonya mobilya sekto?ru?nu?n en bu?yu?k fuarı

MEBLE POLSKA 2020 Mobilya Fuarı, Polonya mobilya endu?strisinin sundug?u en bu?yu?k fuarıdır. Her zaman oldug?u gibi, bu zamana "Yavas?lık" teması altında du?zenlenecek olan Ev Dekorasyonu Fuarı ve ARENA TASA- RIM etkinlig?i es?lik ediyor. Toplamda yakla- s?ık 500 s?irket ve marka, fuar alanında 11 pavyonda u?ru?nlerini sunacak.

2020'deki fuar son derece ilginc? go?ru?nu?yor. I?hracatını artırmak isteyen tu?m o?nde gelen Polonyalı mobilya u?reticileri Poznan’daki katılımlarını ac?ıkladılar. uygun fiyatlı mo- bilyalara ek olarak, fuar aynı zamanda masif ahs?ap ve dig?er u?st du?zey mobilyalardan olu- s?an u?ru?nler de sunacak. Polonya'nın du?nya lideri oldug?u do?s?emeli mobilya ve yumus?ak grup mobilyalarda sergilenecek. Du?nyadaki dig?er mobilya fuarları o?rneg?ini takiben, en bu?yu?k satın alma bu?tc?esine sahip kilit alıcı- lara o?zel olarak sunulan fuarın bir kısmı ka- palı alanlarda (gizli odalar adı verilen) sunu- lacak. O?zellikle Dog?u Avrupa'dan gelen ya- bancı s?irketler o?zel olarak Poznan'daki mo- bilya fuarına katılıyor. Du?nyanın her yerin- den Poznan'a gelen mobilya alıcılarına ulas?- mak istiyorlar. Ukrayna gibi Ulusal stand organizasyonu ile katılım talepleri de ger- c?ekles?ti. MEBLE POLSKA 2020 - Mobilya Fuarı'nı, tu?m Avrupalı alıcıların toplandıg?ı Avrupa'daki mobilyaların ana, stratejik is? fuarı olarak tanıdılar. As?ag?ıdaki

adresten,ayrıntılı bilgi ve katılımcıı s?irketle- rin bir listesini bulabilirsiniz: www.meble- polska.pl

Polonya tasarımına odaklanın

Polonya tasarımı uluslararası pazarlarda gi- derek daha fazla tanınmaktadır. . Bu neden- le, MEBLE POLSKA 2020 Mobilya Fuarı sıra- sında, ARENA DESIGN etkinlig?inin bir parc?a- sı olarak, en iyi Polonya projelerini sunan iki yeni sergi go?rebileceksiniz: GELECEK FORM- LARI . I?lki, Polonyalı tasarımcıların en ilgi c?ekici projelerini go?sterirken, ikincisi, vizyo- ner, cesur ve yenilikc?i tasarıma odaklanan en iyi Polonyalı markaların sunumuna adanmıs?tır.

Sadece online bilet

MEBLE POLSKA 2020 - Mobilya Fuarı'na ka- tılmak isteyen mobilya alıcılarının kayıtları internette mevcuttur. Her gu?n, du?nyanın her yerinden tanınmıs? alıs?veris? gruplarının tem-

silcileri ve mobilya mag?azaları zincirleri www.mtp24.pl adresinde kayıtlıdır.

Neden c?evrimic?i kayıt yaptırmalıyım?

Yalnızca mobilya endu?strisinin c?evrimic?i ka- yıtlı temsilcileri, ticaret fuarına u?cretsiz gi- ris? bileti alabilir. I?nternette o?nceden kayıt yaptırmanız yalnızca ticaret fuarına giris?te sıra beklememenizin yanı sıra paradan da tasarruf etmenizi sag?lar. U?cretsiz olan elek- tronik biletin aksine, fuar giris?indeki bilet gis?esinde toplanan ka?g?ıt bilete 10 PLN tuta- rında bir kullanım u?creti eklenecektir. Orga- nizato?r - Grupa MTP - toplamda 20.000'den fazla ziyaretc?i bekliyor.

Fuar ve yemeg?e u?cretsiz giris?in yanı sıra fuara ulas?ım, konaklama, bir gala aks?amına davet ve rahat c?alıs?ma kos?ulları sag?layan Toplantı Noktası alanına sınırsız eris?im gibi pek c?ok o?zel hizmetler fuarın ayrıntıları.

MEBLE POLSKA 2020 - Mobilya Fuarında ti- cari go?ru?s?meler yapmak ic?in gereken im- kanlar sunulmaktadır.

yazar

Nesip Uzun

E-bülten için e-posta bırak