Korona salgınından sonra sektörün geleceği:

Mobilya Dekorasyon Dergisi - Mobilya Dekorasyon - Dergi - Yayın - İletişim - Dergi

Korona salgınından sonra sektörün geleceği:

24-11-2020
Korona salgınından sonra sektörün geleceği:
Bu yazı Covit 19’un endüstri üzerindeki etkileri konusunda Finlandiya Teknoloji Endüstrisi tarafından hazırlanan bir rapordur:Teknoloji endüstrisi, faiz krizinin endüstri, şirketlerin çalışma ortamı ve önemli ihracat pazarları üzerindeki etkilerinin bir analizini yaptırdı. Analizlere dayanarak, COVID salgını sonrasında şirketler için büyüme fırsatları hakkında tahminlerde bulunuldu. En iyi büyüme fırsatları, dijital yeşil hızlanma senaryosunda bulunabilir. Finlandiya Teknoloji endüstrisi ve Accenture Stratejisi tarafından yapılan bir analize göre, koroner krizin sektördeki şirketler üzerindeki etkileri çok yönlüdür ve mevcut durum önemli belirsizlikle karakterize edilir.

Analiz, şirketlerin ticaret ve çalışma ortamlarının yanı sıra küresel mega trendleri etkileyen ana faktörleri belirledi. Bunlardan yola çıkarak senaryolar, yani geleceğin alternatif görüntüleri, farklı, olası gelişmeleri anlatan oluşturulmuştur.  

Sonuç, büyüme fırsatlarının dijital yeşil hızlanma adı verilen bir senaryoda bulunabileceğidir. Bunu başarmak için cesaret ve geleceğe yatırım yapma yeteneği gerekir. 

EKONOMİK DURGUNLUĞA VEYA YEŞİL İVMEYE DOĞRU

Çalışma, üç olası senaryoya daha yakından bakılarak sona erdi.  

Mevcut durum ışığında, gelişme sürecimiz yavaş iyileşme senaryosuna en yakın olanıdır. Sürücülere bakıldığında, ekonomik durgunluk ve rekabet gücü kaybı gibi durgunluk senaryosunun da çok uzak olmadığı fark ediliyor. Daha olumlu gelişme için en iyi - ve pratik olarak tek - fırsat, dijital yeşil hızlanma adı verilen bir senaryoda bulunabilir.  

Yavaş toparlanma senaryosunda,  koronavirüs 2021 gibi erken bir tarihte kontrol altında olacak, ancak AB ihracat rekabet gücü açısından daha az rekabetçi olan sektörümüz daha uzun süre acı çekeceğinden, Finlandiya'da daha uzun olsa da ekonomik iyileşme küresel olarak 2-4 yıl sürecektir. 

  Ücret artışları ile enflasyon arasındaki uyumsuzluk durumumuzu daha da zorlaştırırsa durgunluk veya durgunluk ortaya çıkacak, esnek olmayan işgücü piyasası sistemimiz rakip ülkelerdeki gibi kötü ekonomik gelişmeye tepki göstermeyecek ve daha da geride kalacağız. İstihdam düşüyor, büyümeden kaynaklanan vergi gelirlerini kaybediyoruz ve artan devlet bütçe açığı, büyümeye yatırım yapma fırsatlarını daha da zayıflatıyor. 

Dijital yeşil ivme bandında büyüme fırsatları bulunabilir. Pandemi, dijitalleşmeye ve sürdürülebilir kalkınmaya şimdiden destek verdi. İyi bir yerel işbirliği, maliyet rekabet gücü kaybını önleyebilir ve üretkenliği önemli ölçüde artırmak için dijitalleşmeden faydalanabilir. Çevik oyuncular, yeni çalışma yöntemleri ve iş modelleriyle rekabet üstünlüğü kazanır. İklim değişikliğiyle mücadele, temiz sanayinin uluslararası pazarlarda eşit düzeyde rekabet edebilmesi için koşullar korunurken, akıllıca düzenlemelerle desteklenecektir. Yeni temiz teknolojiye, araştırmaya ve yeniliğe yatırım yapmaya cesaret ediyoruz.   

Teknoloji endüstrisinin gelecekteki olası görüntüleri, yani küresel ve Finlandiya kalkınmasıyla ilişkili olarak şematik olarak sunulan mega senaryolar
 

DİJİTAL YEŞİL İVMENİN ANAHTARLARI BİZİM ELİMİZDE

Durgunluk ve dijital yeşil ivmenin ortak yanı, Finlandiya veya AB dışındaki kalkınmaya diğerlerinden daha az bağımlı olmalarıdır. Yani seçim yapmanın anahtarları kendi elimizde. Gelişmeler, şirketlerde ve yerelde alınan kararların yanı sıra hükümetin şirketlere verdiği destek, gelecekteki yatırımlar ve işgücü piyasası ve istihdam tedbirlerine ilişkin kararlardan etkilenmektedir. 

Şirketin bakış açısından, durumu etkilemek basitçe dört bölüme ayrılabilir:

  • Talep: Bir bütün olarak, talebi - özellikle ihracat endüstrisinin küresel talebini - doğrudan etkilemek zordur, ancak örneğin kamu alımlarından bir ölçüde etkilenir. Talep, şirketin teklifinden ve hedef pazarından da etkilenir. Krizle birlikte pazar yeniden dağıtılacak. Şirketlerin işlerini reforme etme ve rekabetçi ürün ve hizmetler geliştirme becerilerini ve koşullarını etkilemenin en iyi yolu, durumu değiştirmektir. 
  • Faaliyetler: Yatırımlar, üretkenliği artırmada ve esnek uyum için fırsatlar sağlamada önemli bir rol oynar.
  • Maliyetler: Krizin anlık etkilerini yönetmenin anahtarı, işletme maliyetlerini ayarlamaktır. Hızlı eylemden etkilenebilecek maliyetlerin oranı, işin niteliğine bağlıdır. Bu durumda yerel anlaşma özellikle önemli bir rol oynar. 
  • Finansman: Finlandiya'da vergi / sübvansiyon dengesinin gelişimi ve kredi finansmanının mevcudiyeti diğer ülkelere göre daha zayıfsa, bu şirketlerin rekabet gücünün zayıflamasına yol açacaktır. Risk paylaşımı ve yatırım teşvikleri çok önemlidir.

Teknoloji şirketlerinin dijital yeşil büyümeye yönelik artan ihtiyaçları: 

  • Geleceğe inanın
  • Yatırım yapmaya cesaret edin
  • Dijitalleşme ve sürdürülebilir büyüme için çözümler
  • Yenilenebilirlik, yeterlilik ve dayanıklılık
  • Yerel güven
  • Rekabet gücü

SENARYO ANALİZİNİN ARKA PLANI: COVID'İN FİNLANDİYA VE ÖNEMLİ İHRACAT PAZARLARI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ BÜYÜKTÜR  

Korona salgınının ekonomik etkisi, İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana görülen en kötü etki olarak tanımlandı. Küresel ekonomi 2020'de tahminen yüzde 3,5 oranında küçülecek.  

İlkbahardan bu yana, COVID vakalarının sayısı küresel olarak haftada yüzde sekiz oranında arttı. Avrupa'da durum yaz aylarında daha iyi olmasına rağmen büyüme durmadı. Finlandiya'da hastalıkla mücadele şimdiye kadar başarılı oldu, ancak ihracata dayalı bir ülke olarak, en büyük ekonomik etkiler ancak daha uzun vadede bize gelecek. Tahminlere göre Finlandiya, Avrupa'nın en yavaş toparlanacağı ülke olacak. 

Artık pandeminin kısa vadede bastırılmayacağı anlaşılıyor. Pandeminin ardından yeni dalgaların gelmesi veya daha uzun vadede pandeminin yıllık dumanlı bir enfeksiyon haline gelmesi bekleniyor. Bir pandeminin yayılması, sürveyans sürecinin etkililiğinden, kullanılan kısıtlamalar ve kontrol önlemlerinden, elde edilen bağışıklık düzeyi ve süresinden ve aşının geliştirilmesinden etkilenir. Ek olarak, yeni normalin bir parçası olarak gelişmiş politikalar ve kriz bilincinin sürdürülmesi, pandeminin yayılmasını engellemeye çalışıyor. 

COVID'NİN ETKİSİNİ İNCELEMEK BÜTÜNCÜL BİR YAKLAŞIM GEREKTİRİR 

Küresel salgın, şirketlerin ticaret ve çalışma ortamlarının yanı sıra küresel mega trendleri birkaç farklı şekilde etkiler ve hiç kimsenin geleceğe dair net bir vizyonu yoktur. Analizin amacı, şirketlerin ve karar vericilerin gelecekteki gelişmeyi hangi farklı faktörlerin etkilediğini yapılandırmalarına ve hangi faktörlerin etkilenebileceğini belirlemelerine yardımcı olmaktır.  

Etmenlerin çoğu küresel kalkınma ile ilgilidir.  Yükselen korumacılık, artan devlet istikrarsızlığı ve döviz kuru değişiklikleri küresel ticaret ortamını nasıl etkileyecek? Ekonomiye ve genel olarak bankacılık sistemine olan talep ve güven nasıl gelişiyor? Bu sürücülerdeki değişiklikleri tek bir şirket veya Finlandiya tarafından etkilemek pratik olarak imkansızdır, ancak konu alanları izlenmeli ve risklere karşı hazırlanmalıdır.  

Ek olarak, işletim ortamının bir etkisi vardır. Bu nedenle, COVID'in etkilerinin yönetilebileceği ve değişen bir durumda Fin şirketlerinin rekabet gücünün geliştirilmesine katkıda bulunabileceği alanlar vardır. İşgücü piyasasındaki gelişmeler, şirketler için vergilendirme ve finansmana erişimin yanı sıra yatırım ve vasıflı işgücünün mevcudiyeti, şirketlerin küresel olarak rekabet etme kabiliyeti için önemlidir. 

Her krizde bir fırsat da vardır. Pazar şimdi yeniden dağıtılıyor ve rekabet ortamı değişiyor. Dijitalleşme daha da güçleniyor. Uzaktan mod, şirketleri, örneğin müşteri arayüzü için yeni dijital çözümler aramaya sevk etti. AB'nin toparlanma planı, krizi AB için uzun vadeli bir geleceğe yatırım yapacak şekilde aşma arzusunun ana hatlarını çiziyor. 

yazar

Nesip Uzun

E-bülten için e-posta bırak